首页 密咒真言 经忏课颂 经典念诵 一心念佛 雪域梵音 凡歌咏法 和雅清音 专辑 简谱 视频 听佛 有声书 链接
如意宝轮王陀罗尼


如意宝轮王陀罗尼 mp3下载
1.如意宝轮王陀罗尼(欢快优美 男女合唱)
2.如意宝轮王陀罗尼(博山正觉寺释仁达法师率众念诵)
3.如意宝轮王陀罗尼(清心十小咒之三 黄慧音)
4.A:如意宝轮王陀罗尼(果滨居士 教念)
 B:如意轮观音心咒(果滨居士 教念)

此如意轮陀罗尼是《早晚课诵集》中十小咒之一。 

如意宝轮王陀罗尼原文:

南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。
南无观自在菩萨摩诃萨。具大悲心者。
怛侄他。唵。斫羯啰伐底。震多末尼。
摩诃。钵蹬谜。噜噜噜噜。底瑟吒。
篅啰阿羯利。沙夜吽。癹莎诃。
唵。钵蹋摩。震多末尼。篅攞吽。
唵。跋喇陀。钵亶谜吽。

大心真言
唵。钵蹋摩。震多末尼。篅啰吽。

随心真言
唵。跋喇陀。钵亶谜吽

如意宝轮王陀罗尼注音:

nā mó fó tuó yě。nā mó dá mó yě,nā mó sēng qié yě。
nā mó guān zì zài pú sà mó hē sà。jù dà bēi xīn zhě。
dá zhí tuō。ōng。zhuó jié là fá dǐ。zhèn duō mò ní。
mó hē。bō dēng mí。lǔ lǔ lǔ lǔ。dǐ sè zhà。
shuò là ā jié lì。shā yè hōng。pō suō hē。
ōng。bō tà mó。zhèn duō mò ní。shuò là hōng。
ōng。bá là tuó。bō dàn mí hōng。

发音注解:

 南无:录音带多读为(nā那)(mó摩),《大悲咒句解》、《密宗秘法·特音》皆读(nā那)(mō摸)。今人多读成南(ná拿)无(mó摩)。无:梵音读(mó摩),见《康熙字典》、《中华大字典》。细考古、今字词典皆读此音。另外,还有全读去声的。
  耶:读音(yě),通“也”。
  伽:读作(qié茄)。
  怛(dá答)侄(zhí直)他(tuō拖)。
  唵:读(ōng嗡)或读(ǎn俺),藏语系佛教读前者,汉语系佛教多读后者。
  斫:读音为(zhuó浊)。
  羯:读作(jié洁)。
  啰:各地多读成(là辣),此字与喇通假,喇,古读(là辣)。有读第一声(lā拉)的。
  蹬:读音为(dēng登),另读(dèng邓)。
  谜:陀罗尼中原字是[足+迷],发音为(mí迷)。
  噜:古读(lǔ鲁)。不读今音(lū)。
  瑟:读音(sè色)。
  吒:读音为(zhà乍),另读为(zhā扎)。
  篅:读(shuò朔),也有的方音读(ruì瑞)。
  攞:读音为(là辣),此字通“啰”。“攞都迦”也写作“啰都迦”;“攞乞尖拏”也写作“啰乞尖拏”。(见《佛学大辞典》。)今音读(luō捋)、(luó罗)、(luǒ裸)。
  吽:读(hōng轰)。
  癹:读(pō坡)或(bá拔)。现代字、词典中无此字。有的方音读(pān攀)。
  喇:古读(là辣)。
  亶:读(dàn但),另读(dǎn胆)、(chán蝉)。


如意宝轮王陀罗尼功德简介:

 此咒是观世音菩萨说的,出自于《如意轮陀罗尼经》,一心读此咒,能得到佛的智慧、妙法,明白佛法的道理,把烦恼转成菩提等等种种利益。一心念咒,有求必应,临终时能亲见阿弥陀佛和观世音菩萨率众来迎,当即往生极乐世界。上面是咒语的全文。“唵。钵蹋摩。震多末尼。篅啰吽。”此为大心咒。“唵。跋喇陀。钵亶谜吽。”此为随心咒。余者为根本咒。

最大效用:为观世音菩萨所说,持诵此咒,能佛光普照,得佛的智慧,妙法,明白佛法的道理,把烦恼转成菩提,事事顺利,吉祥如意,幸福平安。

 经云。观自在菩萨白佛言。世尊我今有大陀罗尼明咒。所谓无障碍观自在。莲华如意宝轮王。第一希有能于一切所求之事。随心饶益皆得成就。

 经云。若有善男子善女人。苾刍苾刍尼。邬波索迦邬波斯迦。发心希求此生现报者。当一心受持此咒。欲受持时。不问日月星辰吉凶并别修斋戒。亦不假洗浴及以净衣。但止摄心口诵不懈。百千种事所愿皆成。更无明咒能得与此如意咒王。势力齐者。乃至日日诵一百八遍。即见观自在等。实叉所译其数亦同。乃至七日七夜相续而诵真那译云。应以后夜若平明时诵一千八遍。乃至每日后夜诵三千遍。流志译云。每常五更诵一千八十遍。又云六时时别一千八十遍相续不绝。一一字诵满三洛叉(梵语一洛叉。此云十万数)又云。若比丘比丘尼诵一百八遍若男子诵一百六遍。若女人诵一百三遍。若童男诵一百遍。若童女诵九十遍。此名课法。一切胜事皆获成就。


观世音菩萨如意摩尼陀罗尼

─《大正藏》第二十册页200中。

或见《观自在菩萨如意轮咒课法并序》。《大正藏》第四十六册页984下。

即早课十小咒之一。

若常念诵一切诸处无有障碍。当得气力勇猛精进。舍身已后得生西方极乐国土。生生之处得宿命智。如是世尊若比丘比丘尼优婆塞优婆夷诸持咒者。此大如意摩尼转轮观世音心印读诵成就。应当受持读诵听闻。当得如是大福德聚得大善根。一切男女无不随顺。咒者恒常应当护口所作之事。终不退转得大供养。一切财宝无不皆得。一切众生愿皆满足。

若诵此咒满十万。圣如意轮菩萨现身与所心愿凡诵此咒。不简在家出家饮酒食肉有妻子。但诵此咒必能成就。诵此咒人不须作法。不须宿日。不须持斋。不须洗浴。不须别依。但读诵皆悉成就。如经广说。

若于女人怀中。但读诵必成大验。念诵之时当忆圣如意轮菩萨形相永作依怙。若男若女人系念诵此咒。应以后夜亦晨朝未食之时应诵。若千若百八遍随意多少。亦勿增减。

诵十三千遍得见一切诸佛菩萨大悲本尊。此咒一切咒之中最尊最上。念诵一遍其功德甚多。何况每日诵。其功德不可思。若满十万。亦世间出世皆悉成就。现世所心资财宝谷米果实随意成就。若欲一切人所爱念皆能成就。亦每日诵一千遍。现世肉身往入初地位皆能融通。速值遇诸佛如来。疾得三菩提。

功德利益:

1.现世富贵,所求皆得
2.不需持斋持戒或做坛等,一切不需,持咒即可,最极方便
3.列于汉传普传十小咒
4.现生富贵如意,命终往生极乐净土
5.可求得现世的一切功德福德
6.此咒最尊最上,无有能超越者
7.可依各人不同需求,满足每个人的需要(摄一切功德)


如意轮陀罗尼经(此经出大莲华金刚三昧耶加持秘密无障碍经)

唐天竺三藏菩提流志译

………………………
如意轮陀罗尼经破业障品第二

尔时观自在菩萨摩诃萨。又白佛言世尊。若有比丘比丘尼优婆塞优婆夷童男童女。于此生身求大功德现报之者。当于昼夜依法精勤。修持此如意轮陀罗尼咒。不假占择日月吉宿。亦不一日二日断食。亦不沐浴亦不作坛。着常衣服明水洒净。如常斋食作成就法。当于昼夜居净室中面东趺坐。想观自在身。相好圆满如日初出。放大光明坐莲花上。对在目前诵念不乱。烧沉水香运心供养。

恭敬礼拜随心所办。香花供献而不断绝。六时时别一千八十遍。相续不绝。一一字诵满三落叉(梵云一洛叉唐云十万)由住瑜伽观法诵念。所有过现五无间罪。极恶业障自然消灭。当见种种诸大善梦。当知此则罪灭之相。圣观自在加被护念。由斯善根百千事业。举心诵念一切所为悉得成就。一切诸明神通威力。无能及此如意轮陀罗尼明神通力者。……………………….

如意轮陀罗尼经诵念法品第三

时观自在菩萨摩诃萨。复白佛言世尊。是秘密如意轮陀罗尼。复有二法。一在世间。二出世间。言世间者。所谓诵念课法胜愿成就。摄化有情富贵资财。势力威德皆得成就。言出世间者。所谓福德慧解资粮庄严。悲心增长济苦有情众人爱敬。……………………….


佛说观自在菩萨如意心陀罗尼咒经

唐三藏法师义净奉制译

………………………

若有善男子善女人苾刍苾刍尼邬波索迦邬波斯迦。发心悕求此生现报者。应当

一心受持此咒。欲受持时不问日月星辰吉凶并别修斋戒。亦不假洗浴及以净衣。但止摄心口诵不懈。百千种事所愿皆成。更无明咒能得与此如意咒王势力齐者。……………………….


观世音菩萨秘密藏如意轮陀罗尼神咒经

唐于阗三藏实叉难陀译

………………………

时观世音菩萨白佛言。若有善男子善女人比丘比丘尼优婆塞优婆夷童男童女。

于此生中欲求现报。当于昼夜一心精勤。不忘此陀罗尼者。亦不简择时日净与不净。若诵得已即有成验。凡所求事当诵一百八遍。即百千事成。更无别有神咒及此如意轮王陀罗尼者。……………………….


观世音菩萨如意摩尼陀罗尼经

唐天竺三藏宝思惟译

………………………

观世音菩萨白佛言。世尊若有善男子善女人比丘比丘尼。若欲现前求诸利益愿即获者。此如意咒印应当勤修。不须作法不求宿日。不须持斋不须洗浴不须别衣。受持之时不须辛苦。但读皆即成就。诵者办诸事业。能作百千种种事业。无有余咒与此等者。


大悲观世音菩萨的法本有无数,但在这时代中能短期修证、且三世诸佛共同称赞的法本只有大悲如意轮观音。

此无比殊胜的岩藏仪轨,埋藏于西藏"多坑"的南部,由伏藏大师"秋吉宁巴"尊者取出,能接受此胜尊传法灌顶的人,依经中记载,修持如意轮观音法要,无论此世与彼世都能受其庇佑,在世间的作用上,能成就一切所愿,破除煞气、避免敌害、清净一切身口意所造的种种罪业,亦能除去众生一切身心疾病,摄化有情,富贵资财、势力威德都得以成就。而在出世间的作用上,则是能具足福德慧解、资粮庄严,增长悲心,济度有情;因此,大悲如意轮观音历代以来甚受崇敬。

此如意咒印应当勤修。不须作法不求宿日。不须持斋不须洗浴不须别衣。受持之时不须辛苦。但读皆即成就。诵者办诸事业。能作百千种种事业。无有余咒与此等者。初能销罪。往昔以来所积集者。所作事业皆令成就。今当读及诵。即能成就无上之事。加持力不可思议。

 

 
佛教音乐·百度站内搜索
分享到: 更多
 
[白玛若拙佛教文化传播工作室] [无量香光·佛教世界]
教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播
2003-2015 Copyrights reserved 站长信箱: yjp990@163.com
愿此大悲音声,遍布世间,凡有闻者,悉不退转,究竟彼岸。